Vi tror på att placera dina pengar framgångsrikt med bra avkastning

När banker och andra sparinstitut inte kan erbjuda någon ränta att tala om så vill vi erbjuda ett bra alternativ till traditionellt sparande med högre avkastning än traditionella bankkonton. Vi är till för dig som vill ha hög avkastning på dina placeringar men samtidigt vill ha kontroll över dina pengar och själv kunna bestämma hur länge du vill investera dem.

Till skillnad från att investera i aktier eller fonder så säkrar du din placering till ett fast belopp som inte går upp eller ner med marknaden. På våra fasträntekonton får du dessutom en på förhand garanterad fast avkastning på din placering.

Uppland Sparkapital är ett dotterbolag till Uppland Kapital AB. Genom Uppland Sparkapital placerar du dina pengar i UpplandsSpar. Inlånat kapital används uteslutande för Uppland Kapital AB:s fortsatta expansion. Uppland Kapital AB erbjuder genom Uppland Sparkapital olika konton för placering av dina pengar.

Balanserad Investering

Uppland Kapital AB har två verksamheter som är systerbolag till Uppland Sparkapital. Det är Uppland Kredit AB som arbetar med krediter till företag och Catalunia Capital AB med Extralånet som arbetar med krediter till privatpersoner. Ägarna till Uppland Kapital har lång erfarenhet av att placera sina egna pengar i denna typ av krediter till företag och privat personer. Genom Uppland Sparkapital erbjuds du möjligheten att dra nytta av deras erfarenhet och spara pengar med högsta möjliga avkastning.

Uppland Kredit AB, www.upplandkredit.se, som är registrerat som Finansiellt Institut hos Finansinspektionen arbetar med finansiering av mindre och medelstora företag. Det sker genom fakturabelåning, fakturaköp och företagslån. Det är förvånande hur många bra och välfungerande företag som inte kan få lån hos banken och även när de får banklån så är det inte ovanligt att banken tar räntor och avgifter som motsvarar över 12%. Det händer att banker eller kreditmarknadsbolag tar ut avgifter och räntor vid fakturabelåning på 1% till 2% per månad, det motsvarar ju mellan 12 och 24% per år! Som du förstår så kan Uppland Kredit mycket väl konkurrera med de stora bankerna på samma villkor med en bra lönsamhet.

Extralånet, www.extralanet.se, ägs av Catalunia Capital AB som har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva Konsumentkreditgivning. Uppland Kapital är en av huvudägarna i Catalunia Capital AB. Extralånet erbjuder lån till privatpersoner som fått en oförutsedd utgift och har några dagar kvar till lönen betalas. Det kan också var personer som tidigare haft kreditproblem och inte kan få lån hos banken. Extralånet är bättre än SMS-lån och kreditkortsskulder. Det är flexiblare, billigare och tryggare än att samtidigt ha flera olika snabblån eller kreditkortsskulder som både blir dyra i långa loppet och som kan riskera att snabbt gå vidare till inkasso eller kronofogden. Extralånet tillämpar god kreditgivningssed och tar sitt fulla ansvar som kreditgivare. Naturligtvis följer de alla regler och lagar som gäller kreditgivning till konsument. Verksamheten har funnits i 10 år så man vet hur man hanterar kunder på bästa sätt. Sedan start 2009 har Catalunia Capital AB förmedlat över 65 000 lån till 21 000 nöjda kunder, många utav kunderna väljer att återkomma.

Genom att fördela placeringarna mellan företagskrediter och konsumentlån så kan vi säkerställa en hög och relativt säker avkastning på dina pengar.

Finansiell Styrka

Dina pengar placeras i UpplandsSpar AB som har en mycket god likviditet och ett stabilt positivt resultat. UC AB som är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag och grundades av NordeaSEBHandelsbanken och Swedbank har gjort en samlad kreditbedömning av UpplandsSpar AB. De bedömer att UpplandsSpar har högsta kreditvärdighet. Du kan läsa mer om Du klickar på UC symbolen nedan.

Säker hantering

För din personliga säkerhet så använder vi ett riktigt elektroniskt banksystem där du loggar in dig med samma typ av BankID eller E-legitimation som används av alla svenska banker. Du har alltid tillgång till dina konton online och kan själv sätta in och ta ut pengar när det passar dig.

Viktig information

Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare. Investerade medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Kredittagarens obestånd.

Styrelse och ledning

Styrelsen består av fem personer med lång erfarenhet från Svenska bank och industrivärlden. VD och samtliga styrelsemedlemmar är svenska medborgare.

Anställda

Ingen anställd eller inhyrd personal får förekomma i Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Samtliga anställda, inhyrda och styrelsen har en skyldighet att iaktta tystnadsplikt.

Tystnadsplikten gäller bland annat: En styrelseledamot eller befattningshavare hos Uppland Sparkapital AB (publ.), vilken i den egenskapen får kunskap om en uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga förhållanden, får inte obehörigen röja vad han har fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppdragsgivarens intresse. Sekretessen skall inte endast iakttas i förhållande till utomstående utan också internt i Bolaget. Uppgifter om en kund får exempelvis inte föras vidare från en enhet till en annan såvida inte detta betingas uteslutande av arbetsmässiga skäl. En begäran från annan att ta del av uppgifter om en viss kund måste behandlas med stor försiktighet. Utöver det som enligt lag måste lämnas ut så får inga uppgifter alls lämnas ut.

Samtliga anställda ska ha den utbildning och insikt som verksamheten erfordrar avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med vad som sägs i FFFS 2017:11 ”Föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering avterrorism”.

Press

För pressförfrågningar vänligen kontakta
Anders Torstensson
Kommunikationsansvarig
anders.torstensson@upplandkapital.se
+46 (0)70 514 00 00

Behandling av personuppgifter/integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Uppland Sparkapital är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas av Kreditgivaren. 

Insamling av personuppgifter

Uppland Sparkapital samlar in och behandlar personuppgifter innan och i samband med att avtal ingås på Webbplatsen samt i övrigt under den pågående avtalstiden hos Uppland Sparkapital i form av antingen Kredittagare eller Kreditgivare.

För både Kredittagare och Kreditgivare kan Uppland Sparkapital komma att samla in följande uppgifter: namn, personnummer, BankID, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer), bankkontouppgifter samt teknisk information, såsom IP-adress.

Uppland Sparkapital kan även komma att spela in telefonsamtal, spara e-postkommunikation eller på annat sätt dokumentera Kredittagares och Kreditgivares interaktion och kommunikation med oss.

Personuppgifterna samlas in antingen direkt från dig som Kredittagare eller Kreditgivare, eller från externa register, exempelvis Bisnode. För att hålla dina personuppgifter aktuella kan vi även komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register. Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via Bisnode eller därmed jämförbart företag.

Ändamål och rättlig grund

Uppland Sparkapital samlar in, registrerar och behandlar personuppgifter som Kreditgivaren lämnar in för att kunna fullgöra kundavtalet med Kreditgivaren. Genom att skriva på kundavtalet lämnar Kreditgivaren sitt samtycke för personuppgiftsbehandlingen (rättsliga grunden).

Uppland Sparkapital äger rätt att registrera uppgifter om Kreditgivaren som hämtas ur offentliga register för att säkerställa att dessa är korrekta samt för att fullgöra rättlig förpliktelse enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Lag (2010:751) om betaltjänster. 

Behandling av personuppgifter

Uppland Sparkapital avser att behandla Kreditgivarens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter eller sådana skyldigheter som kan följa av gällande lagar och förordningar. 

Uppgifterna kan även komma att användas för marknads- och kundanalys, riskhantering och produktutveckling samt, om Kreditgivaren inte begärt direktreklamspärr hos Uppland Sparkapital, för marknadsföringsändamål. 

Personuppgifter som Kreditgivaren lämnar in för behandling är i första hand: namn, telefonnummer, e-post, adress, personnummer, kontonummer, kontonummer i annan bank.

Uppland Sparkapital genomför ingen profilering, dvs. automatisk behandling av Kreditgivarens personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper eller för att analysera eller förutsäga Kreditgivarens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar. 

Exempel på behandling av personuppgifter för berättigat intresse är; teknisk information, såsom din IP-adress som kan användas i felsökningssyfte samt i syfte att förbättra och analysera din användning av Webbplatsen. 

Om Uppland Sparkapital är skyldiga enligt lag, myndighetsbeslut, eller annan reglering kan vi även lämna din information till myndigheter, utan att först inhämta ditt samtycke. Här avses exempelvis skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter. (Laglig grund: Rättslig förpliktelse)

Andra exempel på behandling av personuppgifter för rättslig förpliktelse är att säkerställa kundkännedom inklusive åtgärder för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri.

Skyddande av personuppgifter

Att skydda personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är viktigt för oss. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda insamlade personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, ändring och förstöring. Ett exempel är genom att begränsa vilka anställda som får komma åt olika typer av personuppgifter. 

Uppland Sparkapital avser inte att överföra Kreditgivarens personuppgifter till tredjeland utanför EU. 

Uppland Sparkapital har personuppgiftsbiträde (betrodd tredje part) som behandlar olika kategorier av personuppgifter i samband med utförande av avtalade tjänster för att Uppland Sparkapital ska kunna bedriva sin verksamhet och uppfylla gällande lagar och förordningar. Personuppgiftsbiträdeavtal har skrivits på med dessa parter för Kreditgivarens integritetsskydd. 

Lagring av personuppgifter

Om avtal inte ingås med Uppland Sparkapital, sparas personuppgifterna normalt upp till 6 månader. Om du ingår avtal med oss som Kredittagare eller Kreditgivare sparas dina personuppgifter så länge som vi har ett gällande avtal med dig och därefter i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för att Uppland Sparkapital ska uppfylla gällande lagstiftning, exempelvis penningtvättslagen där de kan behöva sparas upp till 10 år eller bokföringslagen där de kan sparas upp till 7 år.

Kreditgivarens rättigheter 

Kreditgivaren har rätt genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen) att:

  1. Kostnadsfritt få information och tillgång till sina personuppgifter.
  2. Utan onödigt dröjsmål få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade. 
  3. Utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade. 
  4. Begära begränsning av behandling. 
  5. Få sina personuppgifter flyttade till en annan personuppgiftsansvarig.
  6. När som helst göra invändningar mot behandling om Uppland Sparkapital inte kan visa berättigade skäl för att behandla personuppgifterna.
  7. Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om Kreditgivaren anser att personuppgifter inte behandlas enligt ovan.

Du kan använda dina rättigheter under punkt 1 och 2 genom att logga in på ditt konto. För att använda dina rättigheter enligt punkt 3, 4, 5 och 6 kan du kontakta oss via den säkra e-posten ”Brevlådan” när du är inloggad.